lunedì 11 febbraio 2013

IDDUSAPI BY NIGHT

Peppi u Tedescu 'ndi cacciau puru "si mori un papa si 'ndi faci nautru".

® Riproduzione vietata anche parziale. Consentita solo previa citazione della fonte. Tutti i diritti riservati